Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Tytuł aktu:

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rodzaj aktu:

ustawa

Aktualny status:

ogłoszony

Data aktualizacji informacji:

2022-06-07

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Kod aktu:

Dz. U. 2022 r. poz. 1087

Działy/hasła:

zatrudnienie

Wnioskodawca:

Minister Cyfryzacji

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-05-09

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1087

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do utworzenia systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Z systemu będą mogli korzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z panującym na Ukrainie konfliktem zbrojnym, jak i pozostali obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby poszukujące pracy będą mogły założyć w systemie profil użytkownika, w którym będą mogły przedstawić swoje kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Obywatel Ukrainy będzie mógł korzystać z systemu, jeżeli posiada numer PESEL. W celu zapewnienia pewności identyfikacji osób korzystających z systemu, użytkownik będzie uwierzytelniany za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (m.in. poprzez Profil Zaufany, eDowód, systemy identyfikacji elektronicznej banków).

System będzie umożliwiał dodawanie ofert pracy pracodawcom, agencjom pracy oraz innym usługodawcom świadczącym usługi pośrednictwa pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy. Pracodawcy będą mogli również na bieżąco aktualizować i usuwać dodane oferty pracy. Pracodawcy będą mieć wgląd w następujące dane osób poszukujących pracy: wiek, płeć, wykształcenie kwalifikacje zawodowe i przebieg zatrudnienia. Wgląd do pozostałych danych (m.in. PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) będzie możliwy wyłącznie po udzieleniu zgody przez konkretnego użytkownika.

Nowelizacja przewiduje również funkcjonalność systemu polegającą na dokonywaniu analiz wprowadzonych informacji w celu przygotowania rekomendacji dotyczących dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych ujawnionych przez obywatela Ukrainy. Usługa ma być dostępna przez stosownie do tego przygotowaną stronę internetową oraz w ramach aplikacji mObywatel.

Terminy uruchomienia systemu i funkcjonalności zostaną określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wejście w życie omawianej nowelizacji może być istotne dla branży rozwojowej. W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, na terenie Polski aktualnie przebywa znaczna ilość obywateli Ukrainy, w tym osób posiadających doświadczenie i kompetencje w zakresie świadczenia usług szkoleniowych. Uruchomienie ww. systemu pozwalającego na nawiązywanie kontaktów z poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy powinno znacząco ułatwić znalezienie nowych pracowników z Ukrainy z kompetencjami poszukiwanymi przez podmioty sektora usług rozwojowych.

Kluczowe zapisy

Zgodnie z treścią art. 1 omawianej nowelizacji, do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodaje się art. 22a o treści:

„Art. 22a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;

2) zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera funkcjonalności pozwalające na:

1) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy;

2) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego;

3) dokonywanie analiz informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, w celu przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych zgromadzonych w tym systemie.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1, korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu:

1) usługi online udostępnionej w tym systemie;

2) usługi udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1.”

Natomiast do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dodano art. 13aa w brzmieniu:

„Art. 13aa. Minister właściwy do spraw informatyzacji może podjąć działania mające na celu rozwój i wykorzystanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.2)), do realizacji zadań publicznych po zasięgnięciu opinii ministra, w którego właściwości pozostają sprawy związane z realizacją tych zadań.”. Ma to na celu zapewnienie w przyszłości możliwości uruchomienia analogicznego systemu dla obywateli Polski, w przypadku, gdy system spełni zakładane założenia.

Konsultacje:

Ustawa weszła w życie 24 maja 2022 roku w związku z czym nie jest możliwe wzięcie udziału w konsultacjach publicznych.  

Proces legislacyjny:

Ustawę ogłoszono 23 maja 2022 r. i weszła w życie 24 maja 2022 roku. Przebieg procesu legislacyjnego dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359504/ 

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-07


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka