Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej


Tytuł aktu:

Projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej

Rodzaj aktu:

ustawa

Aktualny status:

uzgodnienia / konsultacje / opiniowanie

Data aktualizacji informacji:

2022-06-07

Czy akt jest nowy?

nowy

Kod aktu:

UD263

Działy/hasła:

inne

Wnioskodawca:

Minister Rozwoju i Technologii

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-04-25

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359055

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy ma na celu utworzenie uporządkowanego i przejrzystego zbioru instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej. Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) była wielokrotnie nowelizowana, przez co zdaniem projektodawcy stała się nieczytelna i niejasna dla uczestników obrotu gospodarczego. Nowa ustawa przewiduje również uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z ochroną praw własności przemysłowej, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki, m.in.:

 • wprowadzenie nowej instytucji wstępnego zgłoszenia wynalazku, która pozwala na zastrzeżenie daty pierwszeństwa wynalazku po dokonaniu uproszczonego zgłoszenia;
 • w zakresie postępowania zgłoszeniowego wzorów użytkowych, zastąpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym, co powinno skrócić czas rejestracji wzoru użytkowego z 24 miesięcy do 12 miesięcy;
 • w zakresie wzorów przemysłowych, wprowadzenie regulacji ułatwiających zgłoszenia wzorów stanowiących nowe technologie, takie jak grafika 3D, wirtualna rzeczywistość;
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu przyspieszenie rejestrowania znaków towarowych;
 • w zakresie spraw spornych, jako zasadę ustalono orzekanie przez Urząd Patentowy RP na posiedzeniach niejawnych. Rozprawy mają się odbywać jedynie, gdy przyczyni się do przyspieszenia postępowania lub efektywnego rozwiązania sprawy;
 • ustawa wprowadza również alternatywny sposób rozwiązywania sporów – koncyliację; Zgodnie z wprowadzoną regulacją koncyliacja przed Urzędem Patentowym RP będzie dobrowolna i przeprowadzana na wniosek stron. Celem koncyliacji będzie wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz uzgodnienie porozumienia rozwiązującego spór między stronami.

Wprowadzenie nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej będzie miało bardzo ograniczone, aczkolwiek bezspornie uniwersalne znaczenie dla niektórych podmiotów z branży rozwojowej, tj. dla tych które samodzielnie rejestrują znaki towarowe lub inny sposób występują w takim postępowaniu (np. zgłaszają sprzeciw wobec rejestracji danego znaku towarowego). W uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono uwagę na to, że obecnie czas rozpatrywania zgłoszeń jest znacznie wydłużony. Ustawa wprowadza natomiast wiele pozytywnych zmian w tym zakresie, w szczególności dotyczących przyspieszenia postępowania rejestrowego. Dodatkowo podmioty, które samodzielnie chcą zarejestrować znak towarowy (np. logotyp lub nazwę) lub chronić swoje prawa powinny w tym celu znać zmienioną procedurę.

W pozostałym zakresie przedmiotowym, wprowadzenie nowej ustawy nie będzie mieć praktycznego znaczenia dla podmiotów z sektora usług rozwojowych.

Kluczowe zapisy

Projekt ustawy przewiduje następujące zmiany w zakresie znaków towarowych:

 • Usunięcie kategorii prawa „wspólne prawo ochronne” - w zakresie wspólnego zgłaszania znaku towarowego, pierwszeństwo będą mieć przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności. Strony mogą również zawrzeć umowę o wspólności praw i w tym zakresie nie będzie już obowiązywał wymóg przedstawienia w Urzędzie Patentowym regulaminu używania znaku.
 • Usunięcie przepisu wyłączającego stosowanie przeszkody w postaci opisowości znaku towarowego w zakresie pochodzenia geograficznego dla znaków wspólnego i gwarancyjnego. Przedmiotowe wyłączenie powodowało dublowanie się ochrony z chronionymi oznaczeniami geograficznymi.
 • Zastąpienie dotychczasowej publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego podaniem do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku na stronie internetowej Urzędu Patentowego.
 • Zastąpienie dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji. Celem zmiany nazwy jest odróżnienie tej instytucji, dotyczącej wyłącznie znaków towarowych i mającej miejsce przed uzyskaniem prawa wyłącznego, od sprzeciwu dotyczącego innych przedmiotów własności przemysłowej.  Stosowanie takiej samej nazwy do różnych instytucji wprowadzało w błąd uczestników obrotu gospodarczego.
 • Skrócenie okresu na wniesienie opozycji z 3 do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu i wprowadzenie daty wpływu do Urzędu Patentowego jako końcowej daty tego terminu.
 • Doprecyzowanie zakresu podmiotów uprawnionych do wniesienia opozycji do uprawnionych z wcześniejszych praw osobistych lub majątkowych, uprawnionych do praw ochronnych z wcześniejszych znaków towarowych, a także uprawnionych do wykonywania praw wynikających z rejestracji chronionej nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego.
 • Określono minimalne wymogi opozycji oraz braki formalne skutkujące pozostawieniem opozycji bez rozpoznania. Uregulowano także przypadek przedwczesnego wniesienia opozycji - w takiej sytuacji opozycja będzie uznana za wniesioną skutecznie, z tym że za datę jej wniesienia zostanie uznany pierwszy dzień, w którym jej wniesienie stało się możliwe, tj. dzień podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu znaku towarowego.
 • Zrezygnowano z zasady przedstawienia wszystkich dowodów już w chwili wnoszenia opozycji, wystarczające będzie zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych. Uzupełnienie dowodów będzie możliwe na późniejszym etapie postępowania.
 • Zrezygnowanie z dotychczasowego obligatoryjnego 2 miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji. Obecnie termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu zostanie wyznaczony wyłącznie, gdy strony wyrażą chęć takiego rozwiązania sporu. 
 • Ponadto zrezygnowano z uregulowania w odrębnym rozdziale procedury dotyczącej znaków międzynarodowych. Zasady procedowania tych znaków wynikają bezpośrednio z przepisów międzynarodowych, które ulegają zmianom – zastosowanie wprost tych przepisów eliminuje potrzebę każdorazowej nowelizacji przepisów krajowych.

Konsultacje:

25 kwietnia 2022 r. zakończył się etap konsultacji publicznych projektu ustawy.

Proces legislacyjny:

Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-07


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka