Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Aktualny status:

uzgodnienia / konsultacje / opiniowanie

Data aktualizacji informacji:

2022-06-07

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Kod aktu:

78

Działy/hasła:

zatrudnienie

Wnioskodawca:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-05-11

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359601

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie w szczególności określa wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Aktualnie wyżej wymienione kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i stawka ta obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r.

Projekt rozporządzenia podwyższa stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 8 zł tj. do 38 zł.  

Zmiana rozporządzenia ma istotny wpływ na podmioty branży rozwojowej, ze względu na to że wysokość diety określona w wyżej wymienionym rozporządzeniu ma powszechne zastosowanie, również w sektorze prywatnym. O ile pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę, to obowiązujące u pracodawcy regulacje nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej (art. 775 § 4 Kodeksu pracy).

Zmiana wysokości diety z tytułu podróży służbowej wiąże się również ze zwolnieniami podatkowymi. Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są bowiem  wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), do wysokości diety określonej w przedmiotowym rozporządzeniu. Ponadto, koszty uzyskania przychodów stanowią wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom określonej w przedmiotowym rozporządzeniu (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kluczowe zapisy

Kluczowym zapisem w projekcie rozporządzenia jest § 1, zgodnie z którym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży.”.

Przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r.

Zmiana stawki diety za dobę podróży służbowej wpływa również na zmiany innych wypłacanych przez pracodawców kosztów. Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

Projekt rozporządzenia planowo ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Konsultacje:

25 kwietnia 2022 r. zakończył się etap konsultacji publicznych projektu ustawy.

Proces legislacyjny:

Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-07


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka