Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Aktualny status:

uzgodnienia / konsultacje / opiniowanie

Data aktualizacji informacji:

2022-06-07

Czy akt jest nowy?

nowy

Kod aktu:

76

Działy/hasła:

zatrudnienie

Wnioskodawca:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-05-04

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359350

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

W dniu 29 stycznia 2022 r. dokonano nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 i 830). Ze względu na wprowadzone zmiany, dotychczasowe rozporządzenie dotyczące uszczegółowienia warunków zatrudniania cudzoziemców, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, musiało zostać zmienione.

W projektowanym rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

 • wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń,
 • określono sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dotyczących niekaralności pracodawcy).

Projekt ustawy przewiduje między innymi następujące rozwiązania szczegółowe:

 • Zniesiono wymóg dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy. Organ prowadzący postępowanie będzie mógł jednak zweryfikować tożsamość podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Wprowadzono konieczność dołączenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego niekaralności cudzoziemca, do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz do wniosków o wydanie przedłużeń tych zezwoleń. Oświadczenie na temat karalności ma być zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
 • W trybie sporządzania i przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, przewidziano że powiatowy urząd pracy będzie kierować do pracodawcy kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ofercie pracy, a jednocześnie wyrazili zainteresowanie podjęciem oferowanej pracy. W praktyce będzie to oznaczać, że osoba bezrobotna, którą skierowano do podmiotu występującego o wydanie informacji starosty będzie mogła odmówić przyjęcia oferty bez obawy o utratę statusu bezrobotnego.
 • Postępowania dotyczące zezwoleń na pracę i oświadczeń, wszczęte przed wejściem w życiem omawianego rozporządzenia będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Omawiany projekt nie jest bezpośrednio kierowany do sektora usług rozwojowych, ale jest istotny dla podmiotów z branży zatrudniających lub chcących powiększyć swoją kadrę o cudzoziemców. Rozporządzenie wprowadza bowiem przepisy wykonawcze do oczekiwanych przez pracodawców zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają na celu ułatwienie procedur dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Usprawnienie procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców przewidziane w projekcie rozporządzenia może w pewnym stopniu przyczynić się do łatwiejszego uzupełniania niedoborów kadrowych w oparciu o pracowników z zagranicy. Z tego względu informacja o treści nowego rozporządzenia jako jednego z podstawowych aktów w tym zakresie będzie mieć znaczenie dla podmiotów z sektora. Same przepisy dzięki ułatwieniom procedur mogą natomiast zachęcić wskazane podmioty jako pracodawców do zdywersyfikowania kadry i świadczonych usług.

Kluczowe zapisy

Rozwiązania mające na celu ułatwienie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:

 • wydłużenie maksymalnego okresu, na jaki może zostać wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z 6 do 24 miesięcy),
 • umożliwienie cudzoziemcowi ciągłego wykonywania pracy zgodnie z kolejnymi oświadczeniami tego samego lub różnych pracodawców - dotychczas oświadczenie umożliwiało cudzoziemcowi wykonywanie pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, a okresy wykonywania pracy na rzecz różnych pracodawców były sumowane),
 • zniesienie możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca (możliwość ta służyła uprzednio temu, by łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył maksymalnego limitu 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy),
 • wskazanie, że wniosek w postaci elektronicznej wnosi się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, zamiast za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – ma to na celu przyspieszenie i usprawnienie procedury wydawania zezwoleń na pracę poprzez wprowadzenie wymogu korzystania z aplikacji, która została stworzona m.in. do celów obsługi ww. wniosków.

Konsultacje:

Nie przewidziano konsultacji publicznych.

Proces legislacyjny:

Projekt znajduje się aktualnie na etapie opiniowania. 

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-07


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka