Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Aktualny status:

uzgodnienia / konsultacje / opiniowanie

Data aktualizacji informacji:

2022-07-09

Czy akt jest nowy?

nowy

Kod aktu:

25

Działy/hasła:

dofinansowanie

Wnioskodawca:

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-06-08

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360602

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Zgodnie z art. 24b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje, że w zakresie, w jakim w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej jest udzielana:

1) pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

2) pomoc de minimis lub

3) pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

– zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy.

Te szczegółowe warunki i tryb zostały określa projektowane rozporządzenie wskazując na następujące rodzaje pomocy finansowej:

1) regionalna pomoc inwestycyjna,

2) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,

3) pomoc na udział MŚP w targach,

4) pomoc szkoleniowej,

5) pomoc de minimis.

W ramach wskazanej pomocy znaczenie dla sektora usług rozwojowych będzie mieć pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc szkoleniowa.

Rozdział 7 projektowanego rozporządzenia wskazuje na tryb udzielenia opisanej pomocy. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek do podmiotu zarządzającego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Taki wniosek powinien zawierać:

1) nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości;

2) opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia;

3) lokalizację projektu;

4) wykaz kosztów projektu;

5) rodzaj pomocy oraz kwotę finansowania publicznego, potrzebnego do realizacji projektu;

6) inne informacje, wskazane przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezbędne do

dokonania oceny wniosku.

Do wniosku, w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną, przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, czyli rozporządzeniem Rady Ministrów. Po przeprowadzeniu oceny wniosku, podmiot, pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

Projekt ma znaczenie dla sektora usług rozwojowych w zakresie w jakim usługi sektora mogą być finansowane w ramach programu pobrexitowej rezerwy dostosowawczej na rzecz klientów sektora. Pozytywnym skutkiem dla sektora może być zwiększenie zapotrzebowania na jego usługi w związku z częściowym finansowaniem usług doradczych i szkoleniowych. Podmiotem udzielającym pomocy jest podmiot zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ustanowioną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefą Ekonomiczną. W momencie rozpoczęcia finansowania, przedsiębiorcy sektora mogą wskazać swoim klientom możliwość finansowania usług z pomocy finansowej udzielanej za pośrednictwem tego podmiotu.

Kluczowe zapisy

Najistotniejsze znaczenie mają rozdział 3 (usługi doradcze) oraz rozdział 5 (szkolenia).

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP jest udzielana na usługi doradcze na rzecz MŚP, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Pomoc, o której mowa w § 14, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014. Oznacza to, że kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Maksymalną intensywność pomocy na udział MŚP w targach określa się natomiast zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 - intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc szkoleniowa jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

  1. koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;
  2. koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego;
  3. koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym;
  4. koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty
  5. administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny,
  6. podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu.

Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 19 określa się zgodnie z art. 31 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Konsultacje:

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Rządowego Centrum Legislacji etap konsultacji jeszcze nie został zakończony.

Proces legislacyjny:

Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-30


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka