Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Aktualny status:

uzgodnienia / konsultacje / opiniowanie

Data aktualizacji informacji:

2022-06-30

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Kod aktu:

134

Działy/hasła:

edukacja

Wnioskodawca:

Minister Edukacji i Nauki

Tryb procedowania:

projekt rządowy

Data publikacji:

2022-06-23

Miejsce publikacji/udostępnienia, odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361101

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, warunki uzyskania odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wprowadzenia, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów: technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego.

Kształcenie w ww. zawodach będzie mogło być prowadzone m.in. w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia (oraz absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej), którzy ukończyli kształcenie w zawodach: monter izolacji przemysłowych, monter stolarki budowlanej, szkutnik albo monter jachtów i łodzi.

Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w zawodach: monter izolacji przemysłowych, monter stolarki budowlanej, szkutnik oraz monter jachtów i łodzi, w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia w zawodach, będą mogły uzyskać dyplom zawodowy odpowiednio w zawodach: technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz technik przemysłu jachtowego, jeżeli przedstawią odpowiednie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowych lub świadectwa czeladnicze, określone w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, a także dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia, tj. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia.

Projektowane rozporządzenie wpisuje się zatem w ideę promowania walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego umożliwiając Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowym komisjom egzaminacyjnym możliwość wydania dyplomu zawodowego osobom, które potwierdziły kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczane w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia w zawodach. Będzie miało jednak znacznie wyłącznie informacyjne dla tych podmiotów z sektora, które prowadzą szkoły branżowe.

Kluczowe zapisy

Par. 1 Projektowanego rozporządzenia, wskazujący następujące dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wymagane do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:

Technik izolacji przemysłowych 311608:

  1. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji B.10. Wykonywanie izolacji przemysłowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów albo
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów albo
  3. świadectwo czeladnicze w zawodzie monter izolacji przemysłowych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.31. Organizacja i kontrola robót izolacyjnych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222:

  1. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.32. Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej albo
  2. świadectwo czeladnicze w zawodzie monter stolarki budowlanej oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji BUD.32. Organizacja i nadzorowanie robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlane.

Technik przemysłu jachtowego 311947:

  1. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.48. Wykonywanie robót szkutniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.12. Organizacja budowy remontu i modernizacji jachtów i łodzi albo
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.29. Wykonywanie robót szkutniczych oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi.

Konsultacje:

Zgodnie z informacją dostępną na stronie Rządowego Centrum Legislacji etap konsultacji jeszcze nie został zakończony.

Proces legislacyjny:

Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2022-06-30


Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępnośćfunkcje widoczności
Kontrastzmień Kontrast
Zwiększ czcionkęwiększa czcionka
Zmniejsz czcionkęmniejsza czcionka