Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (66)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt rozszerza zakres ustawy o zasady oceny proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów

Zakres przedmiotowy aktu:

system oświaty, swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UC20

Data publikacji:

2020-02-11

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330051/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów. Dyrektywa ta stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z treścią dyrektywy 2005/36/WE, implementowanej do polskiego porządku prawnego m.in. w ustawie nowelizowanej omawianym projektem, państwa członkowskie mają obowiązek oceny proporcjonalności wymogów (zasada proporcjonalności), które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów oraz do informowania Komisji Europejskiej o wynikach tej oceny.

Dyrektywa 2005/36/WE nie określiła wspólnych dla państw członkowskich kryteriów oceny proporcjonalności wymogów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów, co spowodowało niejednolity zakres tej kontroli w Unii. Dyrektywa 2018/958, która ma zostać transponowana do polskiego prawa za pomocą omawianej nowelizacji, określa takie właśnie kryteria w sposób jednolity dla wszystkich państw znajdujących się w UE.

Proponowane zmiany ustawy zakładają:

  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o zasady zapewnienia proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulacyjnych – zakres ten ma zastosowanie do podmiotów obowiązanych lub upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów, do opracowania projektu aktu normatywnego zawierającego przepisy regulacyjne (tj. ministrów właściwych do opracowania takich projektów),
  • określenie procedur (przeniesionych bezpośrednio z dyrektywy 2018/958) mających na celu zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminacyjnego charakteru,
  • określenie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, przeprowadzając oceny zgodności projektowanych przepisów regulacyjnych z ww. zasadami,
  • ustanowienie obowiązku przeprowadzania oceny zgodności warunków świadczenia usług transgranicznych z zasadą proporcjonalności (z pewnymi wyjątkami).

Ze względu na obowiązek implementacji dyrektywy 2018/958 do polskiego prawa do dnia 30 lipca 2020 r., projekt ustawy zakłada właśnie taką datę wejścia w życie nowych przepisów.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-02-12


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę