Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (77)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Niespecyficzny dla branży, może mieć znaczenie dla podmiotów planujących rejestrację znaku towarowego.

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

36

Data publikacji:

2020-02-17

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330252

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

W związku ze zmianami w prawie własności przemysłowej, które weszły w życie na początku 2019 roku, a które dotyczyły między innymi zmiany definicji znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego, a także wprowadzenia znaku towarowego gwarancyjnego, dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. poz. 2053) utraciło moc. Oznacza to konieczność wprowadzenia nowych regulacji, dostosowanych do nowych przepisów o znakach towarowych.

Projekt rozporządzenia, oparty w dużej mierze na rozporządzeniu dotychczas obowiązującym, określa szczegółowo zasady zgłoszenia znaku towarowego, w tym zakres informacji, które muszą zostać zawarte w podaniu oraz formę przedstawienia znaku towarowego w zgłoszeniu. Forma ta jest zależna od rodzaju znaku towarowego; zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej może to być:

 • znak słowny,
 • znak graficzny,
 • znak słowno-graficzny,
 • znak przestrzenny – składający się z kształtu trójwymiarowego lub obejmującego taki kształt, w tym pojemników, opakowań, samego produktu lub ich wyglądu,
 • znak pozycyjny – polegający na określonym sposobie nałożenia lub umieszczenia znaku na towarach,
 • deseń – czyli znak towarowy składający się wyłącznie z regularnie powtarzających się elementów,
 • znak będący kolorem lub zestawieniem kolorów,
 • znak dźwiękowy – składający się z dźwięku lub zestawienia dźwięków,
 • znak ruchomy – znak składający się z ruchu lub zmiany pozycji elementów znaku towarowego lub obejmujący sekwencję ruchu lub pozycji,
 • znak multimedialny – składający się z zestawienia obrazu i dźwięku lub obejmującego takie zestawienie,
 • znak holograficzny – składający się z elementów o charakterze holograficznym,
 • znak inny – nienależący do żadnego z powyższych rodzajów.

Projekt szczegółowo przedstawia również zasady działania Urzędu Patentowego w ramach procedury rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego, a także elementy konieczne decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Ponadto projekt rozporządzenia reguluje kwestię postępowania w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

Zgodnie z treścią projektu, rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-02-28


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę