Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (68)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt określa podstawy programowe kształcenia w nowowprowadzonych zawodach szkolnictwa branżowego, może mieć więc znaczenie dla podmiotów prowadzących szkoły branżowe.

Zakres przedmiotowy aktu:

system oświaty

Kod aktu:

12

Data publikacji:

2019-12-20

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328500/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Konieczność zmian w rozporządzeniu w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego spowodowane jest wprowadzeniem do systemu oświaty nowych zawodów szkolnictwa branżowego – zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2020 poz. 82; rozporządzenie objęte jest monitoringiem nr 67).

W związku ze zmianami klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego powstała konieczność określenia podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach szkolnictwa branżowego, to jest w zawodach:

  • zdobnik ceramiki,
  • technik spawalnictwa,
  • mechanik pojazdów kolejowych,
  • technik pojazdów kolejowych.

Projekt rozporządzenia wprowadza więc zmiany w tym zakresie odpowiednio w załącznikach nr 3, 14 oraz 30 do rozporządzenia.

Ponadto nowelizacja zakłada dokonanie licznych zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. Zmiany te polegają w szczególności na poprawieniu omyłek pisarskich oraz skorygowaniu numeracji efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji przyporządkowanych do efektów kształcenia dla poszczególnych zawodów.

Zmiana rozporządzenia może mieć wpływ na podmioty z branży szkoleniowej. Podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach Prawa oświatowego będą miały bowiem możliwość prowadzenia kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w nowych zawodach, co może mieć pozytywny wpływ na poszerzenie oferty świadczonych przez te podmioty usług.

Zgodnie z treścią projektu, rozporządzenie nowelizujące ma wejść w życie jednocześnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, tj. 1 września 2020 r.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-02-17


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę