[KORONAWIRUS] Ustawa z 9 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Ustawa z 9 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (93)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Ze względu na szczególne ograniczenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii, rozporządzenie ma znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców.

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej, zatrudnienie i integracja społeczna

Kod aktu:

Druk nr 330

Data publikacji:

2020-04-07

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=330&fbclid=IwAR1ClUmrFjA1CNwdoPJFStAwlCfP8xZFc6erWNN9Komn55U8XZ6yfIgq1t8

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt Tarczy 2.0, czyli ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi nowelizację pierwszej ustawy antykoronawirusowej z 2 marca 2020 roku, a także szeregu innych ustaw.

Najpoważniejszą zmianą przewidzianą w projekcie nowelizacji jest rozszerzenie uprawnienia do zwolnienia z opłacania składek ZUS także na przedsiębiorców, którzy według stanu na 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Jednak przewidywane zwolnienie ma dotyczyć w przypadku tych przedsiębiorców jedynie 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek (por. art. 31zo ust. 1a znowelizowanej ustawy, art. 72 ust. 62 lit. a) nowelizacji). W przypadku tych płatników również ustanowiono warunek prowadzenia działalności przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Ważna zmianą jest również doprecyzowanie kwestii obliczania liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W nowelizacji już wprost wskazano, ze do puli osób zgłaszanych do ubezpieczenia, a co za tym idzie uprawniających do ww. zwolnienia nie należy zaliczać ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego (por. art. 31zo ust. 6 znowelizowanej ustawy, art. 72 ust. 62 lit. b) nowelizacji).

Dokonano również rozszerzenia katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania o organizacje pozarządowe i podmioty, których działalność jest regulowana ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w tym, organizacje non-profit działające w formie spółki z o.o. i spółki akcyjnej (por. art. 15zze ust. 4 znowelizowanej ustawy, art. 72 ust. 40 nowelizacji).

Ponadto istotne zmiany przewidziano w obszarze zatrudnienia pracowników. Zmiany te dotyczą szkoleń BHP:

  • Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ale z wyjątkiem dla min stanowisk robotniczych (por. art. 12e ust. 1 znowelizowanej ustawy, art. 72 ust. 16 nowelizacji)
  • Zawieszenie przeprowadzania okresowych szkoleń BHP przypadających w okresie stanu epidemii. Termin przeprowadzenia tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Konieczność wykonywania działań związanych z pandemią koronawirusa wymogła również dopuszczenie możliwości modyfikacji sposoby wykonywania pracy przez pracowników poprzez:

  • zobowiązanie pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
  • polecenie pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (por. art. 15x ust. 3 i 4 nowelizowanej ustawy, art. 72 ust. 30 nowelizacji).

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem ogłoszenia (por. art. 113 ustawy).

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-16


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę