[KORONAWIRUS] Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (97)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt ma znaczenie dla przedsiębiorców znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomicznej

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UD76; Druk nr 300

Data publikacji:

2020-03-26

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331754
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=300

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców przewiduje możliwość udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców na ich:

  • ratowanie,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • restrukturyzację.

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, o których mowa w art. 141 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego – przepis ten wymienia warunki dotyczące czasu trwania działalności w danym sektorze (co najmniej trzy lata) oraz wyłączenia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności (pomoc nie może być udzielana podmiotom z sektora hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla  i sektora finansowego), rynku, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność (rynek, na którym może występować lub występuje długookresowa strukturalna nadprodukcja) i kwestii należenia do grupy kapitałowej (przedsiębiorca nie może należeć do grupy kapitałowej ani być przejmowany przez przedsiębiorcę z takiej grupy – z pewnymi wyjątkami). Aby przedsiębiorca spełniający te warunki mógł uzyskać pomoc na gruncie omawianego projektu, musi on:

  • być niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego lub
  • być zagrożony niewypłacalnością i spełniać warunki a art. 141 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego.

Ponadto w przypadku tymczasowego wsparcia na restrukturyzację pomoc przysługuje tylko mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym powyższe warunki.

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej co do zasady jednorazowo, tj. jeśli jeszcze nigdy wcześniej nie otrzymał tej pomocy lub od otrzymania pomocy minęło co najmniej dziesięć lat. Projekt zakłada jednak pewne wyjątki w tym zakresie. Najważniejszym z nich jest możliwość skorzystania z wszystkich trzech rozwiązań w ramach tego samego rozwiązania o udzielenie pomocy – np. przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy na ratowanie, może następnie otrzymać tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Pomoc na ratowanie może być udzielona przedsiębiorcy w celu umożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia koniecznych analiz w tym zakresie. Pomoc ta jest udzielana w formie pożyczki, a jej wysokość zależy od wyników finansowych za rok obrotowy przedsiębiorcy poprzedzający przyznanie lub zgłoszenie pomocy, amortyzacji za ten rok i zmiany stanu kapitału obrotowego. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na ratowanie powinien obliczyć wysokość tej pożyczki korzystając ze znajdującego się w art. 15 wzoru. Pomoc jest udzielana na podstawie wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki lub ARP, do którego to wniosku przedsiębiorca dołączyć musi szereg dokumentów, w tym m.in. sprawozdania finansowe. Wniosek rozpatrywany ma być w terminie 30 dni, a uwzględnienie lub nieuwzględnienie go następuje w formie decyzji. Pomoc na ratowanie udziela się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może zostać udzielone MŚP w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Podobnie jak pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne udzielne jest w formie pożyczki. Do wniosku o jego udzielenie dołącza się te same dokumenty, co do wniosku o udzielenie pomocy na ratowanie oraz uproszczony plan restrukturyzacji. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielone na czas do 18 miesięcy; jeśli wcześniej przedsiębiorca skorzystał z pomocy na ratowanie, okres korzystania z tej pomocy wlicza się w te 18 miesięcy.

Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Przyjmuje ona formę m.in. pożyczki, objęcia obligacji czy konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. Pomoc na restrukturyzację może być również w niektórych sytuacjach udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. 

Zgodnie z treścią projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 26 marca 2020 r., skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-17


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę