[KORONAWIRUS] Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (106)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe w związku z pandemią COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej, zatrudnienie i integracja społeczna

Kod aktu:

UD84, druk nr 382, 382-A

Data publikacji:

2020-04-09

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332411
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=382

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, znanej również pod pojęciem Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy 4.0, jest kolejnym aktem mającym wprowadzić pakiet pomocowy dla Polaków, w tym przedsiębiorców, w związku z pandemią COVID-19. Projekt Tarczy 4.0 przedstawia nowe rozwiązania, jak również nowelizuje przepisy poprzednich Tarcz.

Przede wszystkim projekt Tarczy 4.0 wprowadza, jak wskazano w tytule aktu, możliwość uzyskania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Ma to dotyczyć kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z wystąpieniem Covid-19. Dopłaty mają być udzielane przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

Dopłaty, zgodnie z projektem ustawy, mają być stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia wejścia ustawy w życie albo przed tym dniem, jeśli zostaną one dostosowane do warunków określonych w ustawie. Umowy takie będą mogły być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać dopłatę, będzie on musiał spełnić szereg warunków, związanych m.in. z jego sytuacją finansową w związku z COVID-19.

Dopłata ma być uzyskiwana na podstawie wniosku złożonego do banku, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK ma opublikować na swojej stronie listę banków udzielających kredytów z dopłatami.

Dopłaty mają stanowić część odsetek należnych bankowi i odpowiadać, w przypadku:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – dwóm punktom procentowym,
  • innych przedsiębiorców, niż wymienionym powyżej – jednemu punktowi procentowemu.

Projekt Tarczy 4.0 zakłada również szereg zmian dotyczących stosunku pracy. Daje bowiem możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu pracy w przypadku, gdy w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży u pracodawcy wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (zgodnie z wcześniejszymi Tarczami taka możliwość występuje tylko w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu ustawy). Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy wprowadzone nowymi przepisami będzie mogło mieć zastosowanie nawet do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ponadto, projekt zakłada wprowadzenie możliwości udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody. Ogranicza również wysokość odpraw, odszkodowań lub innych obowiązkowych świadczeń wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę do wysokości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – ma to dotyczyć odpowiednio także umów agencyjnych, umów zlecenia, umów o dzieło czy ustania odpłatnego pełnienia funkcji.

Tarcza 4.0 daje również pracodawcy możliwość zawieszenia obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Wyłącza się także niektóre postanowienia układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, wprowadzane na podstawie ustawy o ZFŚS.

Pracodawca będzie mógł, pod spełnieniu warunków wymienionych w projekcie, ubiegać się o uzyskanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także na pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym, obniżonym wymiarem czasu pracy czy przestojem w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wnioski do ZUS – o świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS – będą mogły być składane wyłącznie elektronicznie, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Projekt wpłynął do Sejmu 22 maja 2020 r., 28 maja w drugim czytaniu skierowano go do Komisji Finansów Publicznych.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-05-29


Ankiety


Ankieta dot. Tarczy Antykryzysowej 4.0

Dostępna od 2020-06-15 do 2020-06-26

Ankieta dot. rozwiązań pomocowych proponowanych w ramach projektu tzw. Tarczy 4.0.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę