[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (96)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt ma znaczenie dla wszystkich osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela i zobowiązanych do odbycia praktyk zawodowych w szkołach w roku akademickim 2019/2020 oraz dla uczelni kształcących te osoby.

Zakres przedmiotowy aktu:

system oświaty

Kod aktu:

27

Data publikacji:

2020-04-01

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332055/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (rozporządzenie to zostało objęte monitoringiem nr 12) w związku z okolicznościami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Wprowadza on przepis epizodyczny umożliwiający przeprowadzanie praktyk zawodowych dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach zdalnego nauczania.

Ze względu na pandemię COVID-19 w Polsce wprowadzono czasów ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polegające na czasowym zawieszeniu prowadzenia przez nie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Z tego też względu realizacja praktyk zawodowych w tych podmiotach nie jest możliwa. Jednocześnie jednak wprowadzony został wymóg prowadzenia lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Biorąc po uwagę ten fakt, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił umożliwić studentom oraz słuchaczom studiów podyplomowych odbycie praktyk zawodowych przez uczestniczenie w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem takich metod i technik.

Projekt nowelizujący wprowadza do rozporządzenia § 1a, zgodnie z którym w roku akademickim 2019/2020 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r. i kończących się w roku akademickim 2019/2020, mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przez zawód nauczyciela w ww. przepisie rozumie się zawód:

  • nauczyciela,
  • nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,
  • nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedę i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zgodnie z treścią uzasadnienia, umożliwienie studentom i uczestnikom studiów podyplomowych, którzy kształcą się na ostatnim roku studiów, a co za tym idzie, mają obowiązek zaliczenia praktyk, odbycie praktyk zawodowych w szkołach jest konieczne również ze względu na proces wymiany kadr, który zachodzi obecnie ze względu na nabywanie uprawnień emerytalnych przez aktywnych nauczycieli. Nowelizacja ma bowiem zapobiec opóźnieniom w kształceniu i wejściu na rynek pracy nowych nauczycieli.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-20


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę