[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (95)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, których działalność poniosła szkody w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

8

Data publikacji:

2020-03-30

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331954/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt rozporządzenia ustala zasady udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Projekt rozporządzenia powstał w oparciu o ramy prawne zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia 651/2014 lub takim przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znaleźli się w niej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Z możliwości uzyskania pomocy wyłączeni są więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r. albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych, niż wystąpienie pandemii COVID-19.

Projekt przewiduje również wyłączenia związane z rodzajem prowadzonej działalności. Z możliwości otrzymania pomocy na podstawie projektowanej regulacji zostali także wyłączeni przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli uzyskana pomoc miałaby być uwarunkowana jej przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub miałaby być ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców. Pomoc nie będzie mogła być również udzielana w sektorze rybołówstwa lub akwakultury.

Pomoc może być udzielona w formie dotacji lub pomocy zwrotnej. Wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy w oparciu o przedmiotowe rozporządzenie nie może przekroczyć łącznie wrażonej w złotych równowartości kwoty 800 tysięcy euro brutto.

Pomoc udzielana z mocy przedmiotowego rozporządzenia podlega kumulacji z pomocą udzieloną w oparciu o inne podstawy prawne oraz pomocą de minimis.

W celu uzyskania pomocy na podstawie projektowanego rozporządzenia, przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Na tej podstawie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu.

Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia, pomoc będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-20


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę