[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (98)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, których działalność poniosła szkody w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

9

Data publikacji:

2020-04-22

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332851

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 ma za zadanie stworzenie krajowych podstaw do udzielania pomocy publicznej mającej na celu łagodzenie skutków gospodarczych wystąpienia pandemii COVID-19. Podstawą ustawową rozporządzenia jest art. 32 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej mającej na celu wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, udzielanej ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu.

Pomoc publiczna może być przyznawana na podstawie przedmiotowego aktu prawnego mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom, średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom zarówno na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że pomoc jest nakierowana na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy ci nie mogą jednak znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów o pomocy publicznej (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności chodzi o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014). Pomoc będzie jednak mogła być przyznawana również tym przedsiębiorcom, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, lecz znaleźli się w niej po tym dniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Z możliwości udzielenia pomocy na podstawie projektowanej regulacji wyłączeni są więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych, niż wystąpienie pandemii COVID-19.

Podmiotami udzielającymi pomocy są niektórzy pośrednicy finansowi w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia 651/2014.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe sposoby obliczania wartości pomocy możliwej do uzyskania, zależne m.in. od wysokości wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę w 2019 r. czy obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. Pomoc może być kumulowana z pomocą publiczną udzielaną w oparciu o inne podstawy prawne, z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, w tym także z pomocą de minimis – wartość udzielnej pomocy nie wpłynie przy tym na limit pomocy de minimis i vice versa.

Nie jest możliwe łączenie różnych form pomocy wskazanych w projektowanym rozporządzeniu w odniesieniu do tej samej podstawowej kwoty głównej pożyczki, a także łączenie pomocy udzielanej na podstawie projektowanego rozporządzenia w pomocą udzielaną w formie pożyczki, poręczenia albo gwarancji w oparciu o inne podstawy prawne, jeżeli te podstawy prawne oparte są na sekcji 3.2 lub sekcji 3.3 Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Pomoc udzielana będzie na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, po uznaniu którego dojdzie do podpisania umowy. Pomocy udzielać będzie można do 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-24


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę