[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (94)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, których działalność poniosła szkody w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

7

Data publikacji:

2020-03-30

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331956/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt rozporządzenia ustala zasady przyznawania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia 651/2014 lub takim przedsiębiorcom, którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znaleźli się w niej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Z możliwości uzyskania pomocy wyłączeni są więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r. albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych, niż wystąpienie pandemii COVID-19. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do wsparcia udzielonego pośrednikom finansowym.

Pomoc może być udzielona w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji w rozumieniu rozporządzenia 651/2014. Wysokość pożyczki zależna będzie od:

  • kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę w 2019 r. albo
  • łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Jeśli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy oraz przez najbliższe 12 miesięcy w przypadku dużego przedsiębiorcy.

Pożyczka udzielana będzie na maksymalnie 6 lat.

W celu uzyskania pomocy, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do podmiotu wdrażającego instrument finansowy w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, czyli np. do Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po uwzględnieniu wniosku przez taki podmiot, pomoc zostanie przyznana na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Pomoc ma być udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-20


Ekspertyzy


Opinia dot. przyznawania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek data: 2020-05-28

Pliki do pobrania:

    nie dodano

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę