[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (99)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, których działalność poniosła szkody w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

10

Data publikacji:

2020-04-22

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowy

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332853/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 ma za zadanie stworzenie krajowych podstaw do udzielania pomocy publicznej mającej na celu łagodzenie skutków gospodarczych wystąpienia pandemii COVID-19. Podstawą ustawową rozporządzenia jest art. 31 i 32 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej mającej na celu wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, udzielanej w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych oraz podmioty udzielające tej pomocy.

Wsparciem finansowym  zwrotnym jest wsparcie finansowe niestanowiące dotacji, podlegające całkowitemu albo częściowemu zwrotowi, przyznawane w szczególności w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji.

Pomoc publiczna może być przyznawana na podstawie przedmiotowego aktu prawnego mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom, średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom zarówno na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne, pod warunkiem, że pomoc jest nakierowana na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy ci nie mogą jednak znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów o pomocy publicznej (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności chodzi o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014). Pomoc będzie jednak mogła być przyznawana przedsiębiorcom, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, lecz znaleźli się w niej po tym dniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Z możliwości udzielenia pomocy na podstawie projektowanej regulacji wyłączeni są więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych, niż wystąpienie pandemii COVID-19. Ustawa przewiduje również pewne wyłączenia dotyczące przedsiębiorców z branży rolnej oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Podmiotami udzielającymi pomocy są m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co do zasady jeden przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie wyrażoną w złotych równowartość 800 tys. euro. Pomoc może być kumulowana z pomocą publiczną udzielaną w oparciu o inne podstawy prawne, z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, w tym także z pomocą de minimis – wartość udzielnej pomocy nie wpłynie przy tym na limit pomocy de minimis i vice versa.

Pomoc udzielana będzie na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, po uznaniu którego dojdzie do podpisania umowy. Pomocy udzielać będzie można do 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-04-24


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2020 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę